HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
INBRENG PUUR NOORDWIJK BEGROTINGSRAAD 5 november 20155-11-2015
Voorzitter, graag deelt Puur Noordwijk met alle Noordwijkers en met u haar visie op de voorgenomen gemeentelijk uitgaven en inkomsten, het investeringsplan van de gemeente voor de komende 4 jaar en het meerjarenperspectief. Complimenten voorzitter aan de schrijvers van deze programmabegroting, een helder document dat goed leest. Complimenten ook voor de wethouder financiën, zijn collega wethouders en het ambtenaren apparaat dat zij wederom de Noordwijkse raad een soliede en financieel gezonde begroting aan kunnen bieden, zonder bezuinigingsmaatregelen ,die meerjarig een positief resultaat laat zien. Iets waar wij als Noordwijkers trots op kunnen zijn.

De begroting is gebaseerd op de Coalitiekoers 2014 – 2018. Een koers die het motto: Denk mee Doe meer heeft. Met inwoners samenwerken, hen informeren, betrekken en om advies vragen is dan ook de rode draad die loopt door het collegewerkprogramma, waarin de uitvoering van de coalitiekoers beschreven staat. Door het gebruik van de kleuren groen, geel, rood en blauw is in een oogopslag te zien wat de status van de verschillende projecten is. Nu veel projecten de kleuren groen en geel hebben kunnen we met genoegen constateren dat het college goed op koers ligt en er reeds veel bereikt is.

Het is een goede zaak dat er gewerkt wordt aan een digitale raadszetel, digitale bereikbaarheid van de raad en dat er een App komt waarmee inwoners de openbare ruimte kunnen beoordelen. Daarnaast is er natuurlijk ook de sociale media die het mogelijk maakt dat de gemeente regelmatig in contact kan komen met inwoners, bedrijven en instellingen. Voor dit alles is wat ons betreft wel een goed openbaar wifi netwerk nodig. Tevens hoort een dergelijke service bij een moderne badplaats, zodat bezoekers op elk gewenst moment met de buitenwereld in verbinding kunnen staan. Graag hoort de fractie van de wethouder wanneer in Noordwijk een openbaar wifi netwerk voor het strand, de winkelkernen en de boulevards beschikbaar komt. Voor PUUR Noordwijk is het van betekenis dat Noordwijkse ondernemers de ruimte wordt geboden om te innoveren, vernieuwen en te renoveren. In 2015 is 150.000 euro vrijgemaakt voor een innovatiefonds. In samenspraak met de NOV zou hier een plan van aanpak voor komen. Graag horen wij wat de resultaten zijn.

Wij hechten er belang aan dat het Space Business Park aantrekkelijk blijft, zodat nog meer technologisch hoogwaardige bedrijven zich er zullen vestigen. Wij zijn blij dat het staatsbezoek van onze Koning aan China zijn vruchten voor Noordwijk heeft afgeworpen en dat het Chinese ruimtevaartbedrijf HEAD zich zal vestigen in het Space Business Innovation Centre. Daarnaast is het essentieel dat het Galileo reference Centre zich definitief zal vestigen op het Park. Wij horen graag van het college hoe het staat met de komst van Galileo.

De ruimtevaart industrie moet voor Nederland en Noordwijk behouden blijven. Het is dan ook fantastisch dat Noordwijk samen met Delft en Den Haag in 2018 voor twee maanden betrokken zal zijn bij het  Spacestudies Programme van de International Space University waaraan 300 internationale wetenschappers zullen deelnemen.

De door de gemeente gesubsidieerde Stichting Noordwijk Marketing moet zich wat PUUR betreft ook richten op het Midden- en Klein bedrijf, de kleinere ondernemers en sport en culturele activiteiten. Geheel Noordwijk dient profijt te hebben van Noordwijk Marketing.  Wij zijn benieuwd naar de nieuw uit te werken Service Level Agreement, waarin wij, naar wij aannemen, een uitwerking van de motie uit 2013 “wat is daarop uw antwoord” betreffende het onderdeel ‘promotie trouwen’ zullen aantreffen.

De viering van 150 jaar badplaats wordt een feestelijk jaar voor Noordwijkers en haar bezoekers. Om dit heugelijke feit te vieren zullen er tal van activiteiten en evenementen worden georganiseerd. Onze fractie verheugt zich op het wereldkampioenschap LifeSaving, dat Noordwijk nationaal en internationaal op de kaart zal zetten. Wij hopen dat de evenementen een impuls zijn voor jaarlijks terugkerende levendigheid in met name het toeristisch kerngebied.

De huidige structuurvisie moet wat PUUR Noordwijk betreft worden herijkt. De bouwkaders die hierin zijn vastgesteld bieden wat ons betreft teveel ruimte voor hoogbouw en massaliteit. Goed dan ook dat de wethouder ruimtelijke ontwikkeling is begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie zal in veel toekomstige ruimtelijke plannen betrokken worden als grondthema. En terecht. Dit wordt een zeer belangrijk document bij de ontwikkeling van Noordwijk. Het wordt een wettelijk onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, een wet voor de leefomgeving, waarin gebiedsgerichte afwegingen lokaal gemaakt kunnen worden. Een integrale beoordeling van de fysieke leefomgeving is het beste antwoord op de uitdagingen waar Noordwijk voor komt te staan. Dat hierbij over de gemeentelijke grenzen richting Leiden wordt gekeken is een pluspunt.

We kijken terug op een geslaagde Denk Mee Doe Meer actie, te weten de Boulevard enquête en discussie. Een aanpak die we als PUUR Noordwijk van harte stimuleren. Het legt verbinding tussen politiek en de Noordwijkse samenleving, inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties. We vinden dat de conclusies en denkrichtingen die voortkomen uit de Boulevard Discussie besproken moeten worden. Hoe gaat het college daar mee om? Wat zijn de vervolgacties, wat kunnen we al op korte termijn oppakken en realiseren. Kan de wethouder daar iets over zeggen?
 
Het jaar 2016 zal staan in het teken van bouwen. Noordwijk kent een actief grondbeleid dat ten doel heeft het realiseren van volkshuisvestelijke en ruimtelijke opgaven. Er liggen veel bouwontwikkelingen en herontwikkelingen op de plank die er elk moment vanaf kunnen komen, zoals Maarten Kruijt, Jan Kroonsplein, Offem Zuid, het Middengebied en Groot Hoogwaak. Hetgeen goed is voor de economische vooruitgang van Noordwijk en voor de BV Noordwijk. Interessant is dat er bij de evaluatie van de Welstandsnota gekeken zal worden naar mogelijk welstandsvrij of gedeeltelijk welstandsvrij bouwen. PUUR Noordwijk moedigt bouwen in particulier opdrachtgeverschap aan.

Het is van belang dat er volgend jaar snel begonnen wordt met het uitwerken van plannen voor Bronsgeest. De boekwaarde loopt jaarlijks met ongeveer 500.000 euro op. Indien er in 2016 geen besluit wordt genomen zal de boekwaarde moeten worden afgeschreven. Dit betekent dan een groot boekverlies binnen het Grondbedrijf. Iets wat PUUR ten alle tijden zal proberen te voorkomen. Gaarne horen wij de stand van zaken van de wethouder.

Wat ons grote zorgen baart is dat het er op lijkt dat de gemeente Noordwijk de komende jaren een te klein aantal woningen per jaar mag en kan bouwen voor de woningbehoefte van de eigen inwoners. Het beleid van de provincie is erop gericht dat Noordwijk tot 2030 een maximaal aantal woningen mag bouwen van ca. 4.000. Een belangrijk deel van dit aantal betreft nieuwbouw van luxe woonappartementen die niet of nauwelijks aansluiten bij de woningbehoeften van Noordwijkers. Graag horen wij van de wethouder in hoeverre de bestaande bouwplannen  van luxe woonappartementen het bouwen van betaalbare woningen voor Noordwijkers beperkt. Ook vernemen we graag in hoeverre  plannen voor het realiseren van luxe appartementen in Noordwijk passen binnen het landelijk beleid dat is vastgelegd in de ladder voor duurzame verstedelijking.

Het vluchtelingen vraagstuk waar wij als gemeente vandaag de dag voor staan vraagt op dit moment extra aandacht. Voor PUUR Noordwijk is het belangrijk dat de bijdrage van de gemeente Noordwijk bestaat uit het ontlasten van Asielzoekers centra in Nederland door versneld het aantal reeds toegekende statushouders in Noordwijk op te vangen. Graag hoort de fractie van de wethouder welke acties op dat gebied door het college zijn genomen en waar en op welke termijn huisvesting voor statushouders gevonden zal worden.

Verheugd is de fractie dat het college vanwege kostenefficiëntie, het afvalstoffen tarief kan verlagen met een 13,5% dat wil zeggen met 44 euro per huishouden. Daarnaast kan ook de opbrengst van de precarioheffing op het waterdistributienet teruggegeven worden aan de Noordwijker. PUUR Noordwijk wil geen lastenverhogingen, maar lasten verlagingen zijn daarentegen geen doel op zich. De afvalstoffenheffing behoort wettelijk budgetneutraal te worden uitgevoerd en het afvalstoffentarief dient dan ook verlaagd te worden. De opbrengst van de precariobelasting op het waternet van 559.000 euro ziet PUUR als een mogelijkheid waarmee in de toekomst een grote investering in de openbare ruimte gedaan kan worden. Daarnaast stelt het college nog een bedrag van  structureel 250.000 euro ter beschikking aan de raad voor nieuw beleid. Het totale bedrag van 800,000, -- structureel kan resulteren in een investering van ongeveer 9 miljoen. PUUR Noordwijk investeert van harte in ruimtelijke en economische projecten, waar alle Noordwijkers, jong en oud  lang van zullen genieten.

Graag ziet PUUR Noordwijk dan ook dat de jaarlijkse precario-opbrengst op het leidingnet voor de waterdistributie gereserveerd zal worden voor door de raad te bepalen ruimtelijke en economische investeringsprojecten. Dat hiervoor door de gemeenteraad een Noordwijkse Investeringsagenda wordt vastgesteld, waarbij de nog te financieren ruimtelijke en economisch projecten in een nader te bepalen volgorde van prioriteit worden opgenomen. Hiervoor dienen wij een motie in.

Per 1 januari 2015 zijn de drie decentralisaties doorgevoerd, de overheveling van taken van de rijksoverheid naar de gemeente zal in 2016 een feit zijn. Terwijl de nationale kranten volstaan met verhalen dat de transitie niet goed is verlopen heeft Noordwijk hier niet mee te maken gehad. Hetgeen een mooie prestatie is van de wethouder. De meest onvoorspelbare factor op dit vlak is en blijft de rijksoverheid, dit vraagt een goede communicatie van college naar raad. Het is voor PUUR van betekenis dat elke inwoner toegang heeft tot goede op lokaal niveau georganiseerde zorg. De lokale zorgvraag van onze inwoners zal altijd het uitgangspunt moeten zijn. Dat geldt ook voor de jeugdzorg. Wij vragen de wethouder om bij Holland Rijnland te blijven benadrukken dat men aandacht houdt voor de lokale zorgpartners.

De Noordwijkse senioren hebben zich altijd ingezet voor onze gemeente en de gemeenschap. PUUR Noordwijk meent dan ook dat deze groep goed gefaciliteerd moet worden en kan zich dan ook vinden in een reservering van 30.000 voor De Stichting Welzijn Senioren Noordwijk voor vervanging inventaris en stijgende kosten.

Sport is in Noordwijk van groot belang. Sport is investeren in de gezondheid, leer- en werkprestaties, saamhorigheid en sociale samenhang. Het is belangrijk voor de Noordwijkse gemeenschap. Noordwijk kent prachtige faciliteiten die we goed moeten onderhouden. Daarnaast ondersteunen wij grootschalige nationale en internationale sportevenementen. Om die naar Noordwijk toe te trekken zal er budget vrij gemaakt moeten worden om onze sportfaciliteiten bekendheid te geven in de nationale en internationale sport markt.

In het kader van de sportfaciliteiten zijn wij benieuwd hoe het met de plannen van SJC staat en met de plannen voor outdoor sportmogelijkheden zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de trimbaan. Als lokale partij is PUUR Noordwijk noch voor noch tegen windmolens in zijn algemeenheid. De windmolens zoals deze nu gepland staan voor de kust van Noordwijk, heeft onze instemming zeker niet, dit vanuit het standpunt dat zij de Noordwijkse werkgelegenheid in gevaar zullen brengen en de horizon zullen vervuilen. Niet alleen overdag bij mooi weer, maar ook iedere avond, daar zij aangelicht worden met rode knipperende waarschuwingslampjes. De actie Ver-Zet Windmolens heeft nog een lange adem nodig om de regering te behoeden voor het begaan van een grote maatschappelijke blunder. De fractie dient hierbij een motie in voor een financiële steun van 25.000 euro aan de campagne Ver-zet Windmolens voor het jaar 2016.
 
LAAT ONS actueel blijven!