HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Niet akkoord met bouwkaders Hotels van Oranje15-9-2013
Op 5 september jl. hebben de Hotels van Oranje hun plan voor o.a. 125 appartementen via een eerste ontwerp aan de commissie- en raadsleden getoond. PUUR NOORDWIJK constateert dat er een correctie heeft plaatsgevonden in de bouwhoogte ten opzichte van de in 2012 gepresenteerde plannen. Tevens worden door de Hotels van Oranje eindelijk de verpauperde complexen Alwine en het Strandhotel meegenomen in hun gebiedsontwikkeling. Iets waar wij sinds 2011 reeds nadrukkelijk toe hebben opgeroepen. Er is derhalve sprake van een positieve ontwikkeling. Het protest van de inwoners en onze kritische houding ten opzichte van de eerdere plannen hebben duidelijk effect gehad. Toch blijft de voorgenomen ontwikkeling (fors) afwijken van o.a. het bestemmingsplan. Dit was voor ons dan ook de hoofdreden om de motie ‘bouwkaders Hotels van Oranje’, zoals deze door het CDA, de VVD, WLNW en de Progressieve Combinatie (Groenlinks/PvdA en D66) tijdens de vergadering van 27 februari 2013 ingediend en vastgesteld werd, niet te steunen. 

De ‘bouwkaders Hotels van Oranje’ stonden niet op de agenda van de gemeenteraad en zijn via een motie gedurende de avond door genoemde partijen ingebracht en bekrachtigd. Daarmee zijn ze democratisch maar naar onze overtuiging onzorgvuldig vastgesteld. Een besluit dat wij betreuren omdat het haaks staat op de door ons gewenste bewonerscultuur en het vertrouwen van inwoners in de politiek beschadigd. Een dergelijk belangrijke gebiedsontwikkeling vraagt ons inziens een zorgvuldige agendering zodat ook de inwoners van Noordwijk hun mening kenbaar kunnen maken.

PUUR NOORDWIJK heeft echter aangegeven, nu deze bouwkaders evenwel zijn vastgesteld, pas met een inhoudelijk oordeel over de plannen te komen op het moment dat deze in de vorm van een principeverzoek aan de Noordwijkse gemeenteraad wordt aangeboden. Dan pas kan in onze ogen op basis van volledige informatie en input van alle stakeholders een zorgvuldige belangenafweging gemaakt worden. Dit in lijn met onze inbreng in de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2013 waarin wij via een stemverklaring herhaalde de motie “bouwkaders Hotels van Oranje”, zoals op 27 februari 2013 vastgesteld door het CDA, de VVD, WLNW en de Progressieve Combinatie (Groenlinks/PvdA en D66), niet te onderschrijven. Wel steunden wij in maart een motie die alle partijen opriep een streep onder het verleden te zetten en constructief weer met elkaar aan het werk te gaan. Daarmee respecteerde PUUR NOORDWIJK de wens van de meerderheid van de gemeenteraad om het college van B&W op basis van deze nieuwe kaders weer met de Hotels van Oranje aan het werk te laten gaan. Dat kan ook bij een dualistisch stelsel.

Tot de principe aanvraag blijven wij, in nauw overleg met de initiatiefnemers, het college van B&W en de inwoners van Noordwijk de ontwikkelingen constructief kritisch volgen. Wel neemt PUUR NOORDWIJK nadrukkelijk afstand van de stellingname van de Hotels van Oranje in hun persbericht van 6 september jl. dat het initiatief voldoet aan de door de gemeenteraad “unaniem” aangenomen kaders. Want zoals bovenstaande duidelijk maakt zijn deze ‘nieuwe bouwkaders’ door ons nooit onderschreven.

Dit persbericht is uitsluitend uitgebracht naar aanleiding van een foutief persbericht van de Hotels van Oranje op 6 september jongstleden waarin onterecht wordt gesteld dat PUUR
 NOORDWIJK de bouwkaders zou hebben onderschreven. Voor de volledigheid treft u hier nog wat algemene informatie aan en de referenties waaruit blijkt dat wij de bouwkaders Hotels van Oranje niet onderschreven hebben in maart 2013:

(1.)
Het initiatiefnemers vrij staat om te stellen dat hun initiatief ‘voldoet’ aan de “nieuwe kaders Hotels van Oranje”. Dat daargelaten is het aan het gemeentebestuur en de gemeenteraad om te toetsen en te oordelen of dit inderdaad het geval is (o.a. v.w.b. hoogte, massaliteit, welstand). Inmiddels is de gemeenteraad door het college van B&W schriftelijk al wel geïnformeerd dat de “nieuwe kaders Hotels van Oranje” in ieder geval op diverse punten afwijken van bestaand beleid. U treft deze brief met een opsomming van de afwijkingen aan op:
http://goo.gl/sBWo7

 (2.)
De initiatiefnemers onterecht beweren dat PUUR NOORDWIJK (met Lijst Salman) akkoord zijn met de “bouwkaders Hotels van Oranje”.
PUUR NOORDWIJK en Lijst Salman hebben tegen de kaders gestemd zoals deze op 27 februari 2013 door het CDA, de VVD, WLNW en de Progressieve Combinatie (Groenlinks/PvdA en D66) zijn vastgesteld (zie ook p. 14 van de notulen van de gemeenteraad: http://goo.gl/L2JRbK). Over het ‘waarom’ hiervan hebben wij  de inwoners apart geïnformeerd via onze nieuwsbrief: http://goo.gl/WYC9Eh. Hierin stellen wij dat de kaders democratisch maar onzorgvuldig zijn vastgesteld. Een besluit dat PUUR NOORDWIJK betreurt omdat het haaks staat op de door ons gewenste bewonerscultuur en het vertrouwen van inwoners in de politiek hierdoor wordt beschadigd.

 (3.)

Onze wethouders constructief uitvoering mogen geven aan de kaders omdat een meerderheid van de gemeenteraad te weten het CDA, de VVD, WLNW en de Progressieve Combinatie (Groenlinks/PvdA en D66) deze onderschrijft. Via een stemverklaring op 28 maart 2013 hebben wij evenwel herhaald de kaders niet te onderschrijven. Zie voor volledige tekst stemverklaring p. 20 van de notulen van de gemeenteraad: http://goo.gl/Rv2dO5 en onze maandelijkse nieuwsbrief: http://goo.gl/ldkKA3

LAAT ONS actueel blijven!