Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Beste lezer

Vorige week zochten de eigenaren van Hotels van Oranje wederom de publiciteit in de lokale media met een persbericht, waarin Puur Noordwijk genoemd wordt.
 
Het is duidelijk de zoveelste poging van Hotels van Oranje om de beeldvorming rondom de bouwplannen te manipuleren. Pagina grote ‘sfeerverbeeldingen” in huis aan huis bladen, de Noordwijkse agenda, in glossy’s, persberichten, niets gaat de eigenaren schijnbaar te ver.
 
Feit blijft dat de eigenaren heel goed weten dat ze geen bouwrechten hebben voor 114 appartementen van 35 meter hoog (1,5 keer zo hoog als de Vuurtoren en 30.000m2). U zult het met ons eens zijn dat in het geval ze deze bouwrechten wel hadden ze zich niet zo druk zouden hoeven te maken. De 114 appartementen zijn voor nationale en internationale welgestelden, maar niet voor de Noordwijker. Wat heeft de Noordwijker aan deze hoge appartementen torens?
 
Het aantal hotelbedden zal afnemen, aangezien de hotels, die plaatsmaken voor de 114 appartementen, niet teruggebouwd worden. De economisch toegevoegde waarde van 114 appartementen is dan ook nihil zowel op toeristisch vlak, als op het gebied van werkgelegenheid. Hotels verdwijnen, appartementen komen er voor in de plaats. Geen horeca, geen detailhandel, geen levendigheid, gevolg Noordwijk wordt een slaapdorp.
 
Daarnaast moeten de spelregels voor een ieder gelijk te zijn. In Offem-Zuid zal 30% sociaal gebouwd worden, daar zal de ontwikkelaar zich aan moeten houden. De ontwikkeling aan de Losplaatskade kent 30% sociaal, daar zal men zich aan moeten houden. Groot Hoogwaak moet 30% sociaal bouwen,  zal ze zich aan moeten houden. Ook Hof van Holland kent sociale woningbouw.  Waarom dan wel 114 appartementen luxe appartementen zonder ook maar een euro te geven aan het Noordwijks Volkshuisvestingfonds? Dat is toch niet te begrijpen voor de andere ontwikkelaars in Noordwijk en de Noordwijker!
 
Nogmaals, in tegenstelling tot wat de heren De Boer en Mol beweren, er is geen afspraak over deze bouwontwikkeling. Er zijn geen bouwrechten voor 114 appartementen. Daarom is het principe verzoek, waarin de bouwrechten door de eigenaren geclaimd worden, de inspraak in gegaan.  Hierdoor wordt de mening van de Noordwijker gevraagd. Dit was niet nodig geweest als de bouwrechten bestonden, dan had men kunnen volstaan met het indienen van een bouwaanvraag.
 
Op 30 oktober 2014 is een amendement aangenomen. Hierin stond dat het in procedure brengen van de plannen niet betekende dat de raad instemde met de in de plannen genoemde bouwmassa en bouwhoogte. Nee, het in procedure brengen van de plannen was juist een gelegenheid, zo vond de raad nadrukkelijk, om als Noordwijkers met elkaar van gedachten te wisselen over de ruimtelijke ontwikkeling van deze prominente locatie aan de Boulevard. Voor uw informatie een amendement maakt in tegenstelling tot een motie, onderdeel uit van het aangenomen raadsbesluit en wordt daarmee beleid.

De uitslag van de Boulevard discussie liegt er niet om, 60% geeft aan laagbouw te willen aan de Boulevard. Als gemeenteraad kunnen we hier naar de mening van PUUR niet omheen. De mening van de Noordwijker is gevraagd en de raad zal de antwoorden moeten respecteren.
 
Zoals de commissaris van de Koning heeft aangegeven zijn het de Noordwijkers die via de gemeenteraad beslissen of het bestemmingsplan moet worden aangepast om 114 appartementen aan de boulevard mogelijk te maken. Het zijn niet de zienswijzen van de hotelgasten van het Hotel van Oranje, die gaan bepalen hoe de Noordwijkse Boulevard er in de toekomst uit gaat zien. Het is toch te zot voor woorden dat niet Noordwijkers zouden bepalen wat er op onze K.W. Boulevard gebouwd gaat worden en of dit ja/nee hoger mag  dan de Vuurtoren!
 
PUUR Noordwijk is niet van plan af te wijken van haar zeer kritische houding ten opzichte van de bouw van 114 appartementen. Ook niet nu het erop begint te lijken dat PUUR via regelmatige verdachtmakingen door de eigenaren Mol en De Boer, in brieven aan college en raad, persberichten, brieven van advocaten, in de beeldvorming onder druk wordt gezet.
 
Bijzonder en misleidend is ook dat in de brieven, persberichten etc. van de heren Mol en De Boer iedere keer gesproken wordt over Hotels van Oranje, terwijl het controversiële deel van de plannen uitsluitend appartementen betreft.  Er is op deze locatie absoluut geen sprake van bouwen van hotels of de komst van hotelbedden. De Noordwijkers worden hiermee een rad voor de ogen gedraaid.
 
Onze visie is en blijft dat de herontwikkeling van de K.W. Boulevard aangestuurd moet worden op basis van wettelijke regels en harde bouwrechten. Precies zoals deze ook voor alle andere Noordwijkse inwoners en ondernemers gelden. Op grond van het geldend bestemmingsplan mag er op de locatie 19.000m2 gebouwd worden. Dat is democratisch zo besloten bij het vaststellen van het plan in 2013. Hiertegen hadden de eigenaren destijds een beroep kunnen indienen, maar hebben dit schijnbaar niet gedaan.
 
PUUR is bereid, net zoals dat wordt toegestaan bij andere plannen, om deze bouwrechten in beperkte mate op te rekken. Dit zullen we alleen toestaan indien de bouwplannen bijdragen aan een gezonde economische ontwikkeling van toerisme, horeca en middenstand, zonder dat de leefbaarheid voor de inwoners wordt aangetast. De plannen dus passen binnen de omgeving en van een toegevoegde waarde zijn voor Noordwijk. Ontwikkelingen die betaalbaar zijn voor Noordwijkers en waarmee wordt bijgedragen aan de sociale woningbouw.
 
Hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter PUUR NOORDWIJK
 
 
 
 
 
 
 
AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE