Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Beste lezer,

Zoals bekend zal de commissievergadering Ruimte a.s. dinsdagavond 13 november om 20.00 uur geheel gewijd worden aan het Plan Hotels van Oranje. PUUR NOORDWIJK staat negatief tegenover het planonderdeel "Residence Oranje" te weten 2 woontorens van circa 57 meter hoog (Vuurtoren is 23 meter hoog). Nadere onderbouwing van ons standpunt treft u hieronder.

De raadsvoordracht zelf en alle onderliggende stukken (waaronder het principeverzoek, schaduwwerking, advies Soeters, 3D filmpjes en 3D foto’s) treft u aan op:

www.noordwijk.nl/Smartsite.shtml?id=76268

De vraag die deze avond aan de politiek voorligt is of de ruimtelijke kaders van de Koningin Wilhelmina Boulevard verruimd moeten worden zodat daarmee een specifiek deel van het plan, te weten “Residence Oranje” (gewenste appartementbouw van 2 x 15 verdiepingen tussen het Schuitegat en het Vuurtorenplein), ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt. Dit omdat dit plandeel van de Hotels van Oranje niet past binnen het vigerend beleid, de ruimtelijke kaders en het bestemmingsplan.

Residence Oranje bevat concreet de volgende elementen:

- 2 appartementen gebouwen (totaal 100 appartementen);
- opgebouwd uit 15 verdiepingen;
- van in totaal 57 meter hoog (30.000m2);
- staande op een horeca plint van 4 meter hoog (10.500 m2);

Ter vergelijk de volgende feitelijke gegevens:

(1).
het hoogste gebouw vandaag de dag op deze locatie is het Beach Hotel van 16 meter hoog bestaande uit 5 verdiepingen;

(2).
de Vuurtoren is 23 meter hoog (de Vuurtoren past dus bijna 2,5 x in Residence Oranje);

(3).
de Bosflat en het Heemborgh complex zijn 8 verdiepingen (bijna 2x zo klein);

Het gaat hier om een zeer ingrijpende en beeldbepalende ontwikkeling voor de Koningin Wilhelmina Boulevard en voor Noordwijk als geheel. Daarom vindt de fractie van PUUR NOORDWIJK het uitermate belangrijk dat onze leden weten wat er gaande is en hoe de fractie er over denkt.

Tevens geeft de gemeente Noordwijk aan dat, indien de gemeenteraad de ruimtelijke kaders wenst aan te passen, dit precedentwerking heeft voor de gehele Koningin Wilhelmina Boulevard. Immers, indien op de beoogde locatie van “Residence Oranje” 57 meter hoog gebouwd mag worden dan dient dit ook voor de rest van de boulevard te gelden, want anders is er sprake van willekeur. Gelijke monniken gelijke kappen.

De fractie van PUUR NOORDWIJK wil benadrukken dat zij voorstander is van plannen die een economische impuls geven aan Noordwijk als toonaangevende (congres) badplaats. Maar door het wegvallen van het Noordwijk International Convention Center (NICC) uit de plannen, (het investeringsrisico bleek uit een haalbaarheidsanalyse van de initiatiefnemers onverantwoord groot en economisch niet rendabel), is er bij dit principeverzoek van een economische/toeristische impuls nauwelijks sprake. Wel wordt er een extra parkeerdek toegevoegd met verhoogd plafond voor dubbelgebruik (zowel parkeer- als expositieruimte).

Om deze in de toekomst om te kunnen bouwen tot een NICC is een extra investering van zo’n 25 miljoen euro noodzakelijk. De fractie ziet een dergelijke extra investering in de huidige opzet simpelweg nooit gebeuren. Feitelijk blijven dus in de principe aanvraag enkel twee immense appartementgebouwen over (57 meter hoog, elk bestaande uit 50 appartementen).

Voor alle duidelijkheid, zelfs indien het NICC nu wel gegarandeerd zou zijn vindt PUUR NOORDWIJK de impact en massaliteit van dit plan dusdanig negatief voor de Noordwijkse inwoners dat de fractie simpelweg niet bereid is een dergelijke prijs daarvoor te betalen.

Maar gelukkig staat PUUR NOORDWIJK niet alleen in deze constatering. Architect Soeters, een van de beste stedenbouwkundige van Nederland en tevens opsteller en bewaker van het Noordwijkse Beeldkwaliteitsplan (waarin de ruimtelijke- & stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteit  - de Noordwijkse Stijl -  zijn verankerd) is vernietigend over de plannen.

Enkele citaten uit de brief van de heer Soeters (bijlage 9 op de gemeente website) waarin hij de gemeente adviseert

 “..gebouwen die op geen enkele manier een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte..”        

“..de vuurtoren wordt genegeerd en gekleineerd..”

“de niet-bebouwing aan de Parallelboulevard degradeert deze definitief tot een achterkant, een verkeersriool.”

“De bebouwingsvoorstellen refereren in hun stijl eerder aan Russische nouveau riche- architectuur in Moskou of aan de Kaspische Zee dan aan Noordzee kust bebouwing.”

“Alles in de omgeving van deze gebouwen wordt nietig gemaakt. Omliggende gebouwen worden –“madurodam”- maquettes, ..

“De voorstellen beschouwend kom ik tot de conclusie dat er wellicht geld kan worden verdiend met de voorgestelde bouwvolumes, maar dat deze een vernietigende uitwerking zullen hebben op de qualiteit van de omgeving in de nabije en de verdere omtrek.”

PUUR NOORDWIJK sluit zich aan bij deze kritiek en is tegen de plannen in haar huidige opzet en massaliteit. Wij zijn dan ook niet bereid de ruimtelijke kaders aan te passen.

PUUR NOORDWIJK staat wel open voor een ontwikkeling van genoemde locatie en zijn bereid daarin te faciliteren. Wij kunnen daarom op hoofdlijnen akkoord gaan met de voorgestelde uitbreiding van Hotel Oranje zelf. Te weten een bouwlaag zeezijde en twee bouwlagen landzijde en toevoeging toren van acht verdiepingen zeezijde mits deze wat meer teruggeschoven wordt in de rooilijn naar onze Vuurtoren toe. Deze beoogde ontwikkeling geeft daadwerkelijk extra bedden in het hogere segment en voegt daarmee economisch en toeristische toe aan onze (congres) badplaats.

PUUR NOORDWIJK zal het college oproepen, na het afwijzen van het principeverzoek v.w.b. Residence Oranje, met de initiatiefnemers, binnen het vigerend gemeentelijk beleid en de vastgestelde ruimtelijke kaders van de K.W. Boulevard, een plan te ontwikkelen voor de beoogde locatie van Residence Oranje. Wij zullen voorstellen dat de gemeente daarin de heer Soeters aanstelt als gemeentelijk supervisor om er zeker van te zijn dat de uitgangspunten uit het Beeldkwaliteitsplan op een juiste wijze bij een nieuwe planontwikkeling van de Hotels van Oranje betrokken worden. Een nieuw plan dient daarbij wel een daadwerkelijke economische impuls aan de K.W. Boulevard en het Vuurtorenplein te geven en bovendien v.w.b. architectuur te voldoen aan de Noordwijkse stijl.

Dat kan door de realisatie van het NICC niet langer afhankelijk te stellen van de investeringsbereidheid van de Hotels van Oranje maar realisatie daarvan middels een sluitende “business case” op voorhand te garanderen. De Hotels van Oranje hebben ons er van overtuigd dat een NICC voor Noordwijk een unieke kans is om haar rol als toonaangevende (congres) badplaats verder uit te bouwen. De realisatie daarvan stelt PUUR NOORDWIJK daarom als randvoorwaarde voor een verruiming van het bestemmingsplan binnen het vigerend gemeentebeleid en de daarbij behorende ruimtelijke kaders.

Alleen bij een daadwerkelijke realisatie van het NICC zijn wij bereid een vergroting van het bouwvolume in het bestemmingsplan (in relatie tot de huidige bouwrechten van de Hotels van Oranje) toe te staan. Wij realiseren ons daarbij wel dat wij onmogelijk een dergelijke investering van de initiatiefnemers mogen en kunnen vragen en zullen daarom de wethouder Economische Zaken, Leendert de Lange, oproepen samen met de Hotels van Oranje alle investerings-, subsidie- en financieringsopties na te gaan bij het Noordwijkse bedrijfsleven, de Provincie Zuid Holland, Rijksoverheid en de Europese Unie teneinde tot een sluitende ‘business case’ voor het NICC te komen.

Alleen bij een gegarandeerde realisatie van een NICC zijn wij bereid de ruimte die het vigerend beleid biedt te vertalen naar extra bouwmogelijkheden in een nieuw op te stellen bestemmingsplan. Concreet hebben we het dan over maximaal acht woonverdiepingen aan de K.W. Boulevard:

“Nieuwe bebouwing uitgevoerd een maximale bouwhoogte van zes lagen toestaat. En dat in het geval er op een kapvorm met een hellingshoek tussen de 50 en 60 graden als dakbeëindiging wordt teruggegrepen (naar de typologie van het Nederlandse huis waar het aantal verdiepingen van de gevel en van het dak ongeveer gelijk zijn) er maximaal vier verdiepingen extra gebouwd mogen worden waarbij de bovenste twee verdieping geen openingen mogen bevatten ter versterking van het dakvlak in het gevelbeeld. Vanwege hun geringe oppervlak kunnen deze ruimten dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld technische installaties (quote Beeldkwaliteitsplan).”

En aan de landzijde van de Koningin Wilhelmina Boulevard langs de Parallel Boulevard maximaal zes woonverdiepingen:

“Nieuwe bebouwing een maximale bouwhoogte van vijf bouwlagen toestaat. Ook hier kunnen meer verdiepingen worden toegevoegd indien de nieuwe bebouwing uitgevoerd wordt met een kap. Er mogen dan twee bouwlagen worden toegevoegd onder de voorwaarde dat het dakvlak begint bij de vijfde verdieping en dat in de bovenste laag geen openingen komen (quote Beeldkwaliteitsplan).

Mocht een NICC uiteindelijk toch niet realiseerbaar blijken dan zal PUUR NOORDWIJK het bestemmingsplan op basis van bestaande bouwrechten conform het vigerende bestemmingsplan en verstrekte vergunningen (26.000 m² waarvan 5.500 m² ondergronds als souterrain) tot maximaal zes bouwverdiepingen hoog aan de K.W. Boulevard wensen te verruimen ten behoeve van een aantrekkelijk stedenbouwkundig ontwerp.

Bovenstaande laat onverlet dat het cruciaal is voor het aangezicht van ons mooie Noordwijk dat de nu voorgestelde massaliteit in het principeverzoek van tafel gaat. Deze zal immers beeldbepalend zijn voor het toekomstige Noordwijk (en de rest van de K.W. Boulevard). De gemeenteraad dient daarom overtuigend aan te geven niet bereid te zijn de bestaande ruimtelijke kaders aan te passen op de K.W. Boulevard.

U kunt daarbij helpen indien u eenzelfde mening bent toegedaan door deze in eerste instantie kenbaar te maken aan de leden van de raadscommissie op 13 november a.s. 20.00 uur door gebruik te maken van uw recht tot inspreken (maximaal 5 minuten).

U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken (071-36 60 000).

De gemeenteraad neemt vervolgens op woensdag 28 november het finale besluit. Noteer deze datum in uw agenda want ook dan vernemen wij graag uw mening over de plannen door gebruik te maken van uw inspreekrecht.

Tot slot treft u in de bijlage van deze nieuwsbrief nog enkele ‘sfeerbeelden’ aan die u hopelijk overtuigen waarom PUUR NOORDWIJK deze massaliteit niet op de K.W. Boulevard vindt passen.

Wij rekenen op u!


PURE groet,

Taetske T. Visser-Danser
Fractievoorzitter PUUR NOORDWIJK

PS1:
Deze Flash en bijgevoegde foto’s zijn openbaar en kunt u gebruiken om ook uw omgeving te vragen in hoeverre deze Noordwijkers de plannen ‘stijlvol, ingetogen en charmant’ vinden (quote uit de Toekomstvisie Noordwijk 2025).

PS2:
Zoek de verschillen tussen de artist impresse van Van Egmond Totaal Architectuur in opdracht van de Hotels van Oranje (hieronder) en bijgevoegde foto's. PUUR NOORDWIJK verloot een taart voor het juist antwoord.
Tip, het zijn er meer dan 5!

“..gebouwen die op geen enkele manier een positieve bijdrage leveren aan de openbare ruimte..
“..de vuurtoren wordt genegeerd en gekleineerd..”
“de niet-bebouwing aan de Parallelboulevard degradeert deze definitief tot een achterkant, een verkeersriool.”
“De bebouwingsvoorstellen refereren in hun stijl eerder aan Russische nouveau riche- architectuur in Moskou of aan de Kaspische Zee dan aan Noordzee kust bebouwing.”
“Alles in de omgeving van deze gebouwen wordt nietig gemaakt. Omliggende gebouwen worden –“madurodam”- maquettes, ..
AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE