Moment geduld a.u.b.
INHOUD
Op 18 november is door de heer Dirk Klinkenberg namens de fractie van PUUR NOORDWIJK het initiatiefvoorstel “Instellen Raadswerkgroep 3 D’s” aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad de heer J.P. Lokker. Vanaf 1 januari 2015 wordt in eerste instantie de uitvoering van de Jeugdwet en vervolgens van de AWBZ/Wmo en Participatie wet overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Tezamen wordt dit aangeduid als de 3D’s (decentralisaties)

Naar het oordeel van de fractie van PUUR NOORDWIJK is het de taak van de gemeenteraad er voor te zorgen dat deze 3D’s succesvol voor de gemeente Noordwijk zullen verlopen. Hierbij is het van belang dat de gemeenteraad niet op de uitvoerende stoel gaat zitten, maar zich richt op haar kaderstellende, volksvertegenwoordigende en controlerende taak.

Gezien de complexiteit van deze 3D’s is het naar de overtuiging van de fractie van PUUR NOORDWIJK noodzakelijk dat uit het midden van de gemeenteraad een Raadswerkgroep 3D’s gevormd wordt. De fractie heeft het voortouw genomen in het tot stand komen van een dergelijke raadswerkgroep door middel van het indienen van een initiatiefvoorstel.

Volgens het initiatiefvoorstel heeft de Raadswerkgroep 3D’s tot taak zich de materie van de 3D’s eigen te maken, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College en de Raad, te zorgen voor een goede communicatie met de Noordwijkers over de 3D’s en behoud van continuïteit van de uitvoering van de werkgroepstaken ook na de gemeenteraadsverkiezingen.

PUUR NOORDWIJK heeft de voorzitter van de Raad gevraagd het initiatiefvoorstel op de agenda van de raad van 27 november a.s. te plaatsen.

AFMELDEN NAAR ONZE WEBSITE