HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR NOORDWIJK vraagt wethouder Brekelmans om uitleg2-12-2013

De fractie van Puur Noordwijk heeft vragen artikel 46. aan het college gesteld over de organisatie van de Werkconferentie Vitaliteitscan Noordwijk.

De ondernemersavond werd voorgezeten door de VVD fractievoorzitter en partijgenoot van wethouder Brekelmans. Aan het einde van de avond zetten ondernemers grote vraagtekens bij de afwezigheid van overige raadsleden. Dit werd gezien als desinteresse in de economie van Noordwijk. De raad werd in zijn algemeenheid kwalijk genomen geen weet te hebben van wat er speelt op economisch gebied in Noordwijk.

Deze vragen waren terecht geweest als alle politieke partijen voor de ondernemersavond waren uitgenodigd door wethouder Brekelmans.

Slechts VVD fractievoorzitter Ter Hark was officieel aanwezig. Hiermee lijkt de schijn te zijn gewekt bij de ondernemers dat enkel de VVD interesse heeft en zich hard maakt voor de economische ontwikkeling van Noordwijk.

In het kader van transparantie en duidelijkheid naar de ondernemers van Noordwijk is de VVD wethouder gevraagd uit te leggen waarom alleen de VVD fractievoorzitter was uitgenodigd en niet de overige raadsleden. En graag hoort de fractie waarom de onofficieel aanwezige Puur Noordwijk raadsleden een actieve rol tijdens de avond onthouden werd.
 

===
Onze vragen
===

Noordwijk, 3 december 2013

Schriftelijke vragen ex artikel 46 Reglement van Orde betreffende:

Werkconferentie Vitaliteitscan Noordwijk - 28 november 2013

Geacht College,

In de raadsvergadering van 31 oktober jl. heeft wethouder Brekelmans in antwoord op de mondelinge vraag van VVD/JES betreffende de vitaliteitscan, toegezegd dat het college bereid is een conferentie te organiseren over de economische vitaliteit van Noordwijk.

Op 26 november jl. ontvangt de gemeenteraad een e-mail van de wethouder waarin staat: “In de raad van 31 oktober 2013 is toegezegd dat een werkconferentie wordt georganiseerd naar aanleiding van de Vitaliteitsscan Noordwijk 2013. Deze conferentie zal plaatsvinden op 28 november aanstaande. Ter kennisname stuur ik u hierbij het programma toe.”

Het bij  bovenstaande mail bijgesloten programma voor genodigden (bijlage 1.) luidt o.a.: 

“…. de gemeenteraad heeft kennis genomen van dit rapport en verzocht om hierover een werkconferentie te organiseren. Het doel van deze conferentie is de stand van de Noordwijkse economie te evalueren en uw input te verkrijgen voor het Economische Actieplan 2014 – 2017………  

……. 20.00 uur opening en introductie door wethouder Brekelmans …….  20.30 uur brainstormsessie in groepsverband…”

Op 26 november jl. vraagt de fractie van PUUR NOORDWIJK door tussenkomst van de griffie aan de wethouder: ”Is de mail een kennisgeving van de conferentie of is het een uitnodiging aan de raadsleden erbij aanwezig te zijn?”

Het antwoord van de wethouder hierop is:  “Als geïnteresseerd raadslid natuurlijk altijd welkom, maar de werkconferentie is primair voor de genodigden (ondernemers en andere belanghebbenden van Noordwijk). Het is zeer zeker niet een ‘politieke’ avond.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie PUUR NOORDWIJK aan u de volgende vragen:

1.
Op welke datum werd de originele uitnodiging verstuurd en aan wie? Graag ontvangt de fractie een afschrift van de originele uitnodiging en van de lijst met geadresseerden. Is dit mogelijk? Zo neen, waarom niet?

2.
De avond stond in het teken van het “Economische Actieplan Noordwijk” – met zoals gedurende de avond uitgelegd, alleen aandacht voor de sectoren: dienstverlening, horeca, toerisme en detailhandel. U heeft op de bewuste avond 12 betrokken ondernemers mogen verwelkomen. Kunt u ons aangeven wat naar uw mening de reden is dat niet meer betrokken Noordwijkse ondernemers aanwezig waren? Zo niet, waarom niet?

3.
Er van uitgaande dat er niet meteen op maandag 4 november jl. een uitnodiging is uitgegaan, is de vraag of een aankondiging van ruim twee weken, voor een dusdanig voor de toekomstige Noordwijkse economische ontwikkeling belangrijke conferentie, voldoende is. Waarom heeft u de conferentie niet op een latere datum georganiseerd, zodat de ondernemers de datum beter in hun agenda’s hadden kunnen inpassen? Heeft de haast waarmee u de conferentie heeft gepland te maken met het feit dat zoals u aan het einde van de avond aangaf “de algemene economische visie  nog voor de verkiezingen af moetzijn”?

4.
In uw antwoord mail van 26 november jl. geeft u aan dat de bijeenkomst zeker niet een ‘politieke’ avond is. Waarom heeft u uw partijgenoot en fractievoorzitter van de VVD gevraagd de avond te willen voorzitten? Waarom heeft u de opening en introductie van de avond door de avond-voorzitter niet in het programma opgenomen?

5.
Hoe rijmt u, indien het antwoord op vraag 4. is dat de VVD/JES fractie de mondelinge vraag heeft gesteld en daarmee initiatiefnemer is van deze avond, dit met uw uitnodiging aan de ondernemers? Hierin meldt u dat de 
gemeenteraad verzocht heeft een werkconferentie te organiseren.

6.
In de rondvraag bleek dat er openlijk getwijfeld wordt of
  “de economische ontwikkelingen van Noordwijk” wel serieus genomen worden door de Noordwijkse politiek, nu er zo weinig belangstelling voor deze avond vanuit de raad is. Naar het oordeel van de fractie heeft u bij de ondernemers, door de fractievoorzitter van de VVD als fractievoorzitter en als initiatiefnemer van de avond te introduceren en daarentegen de andere raadsfracties niet uit te nodigen, de Noordwijkse ondernemers onterecht de indruk gegeven dat de overige raadsleden geen belangstelling hebben voor de economische ontwikkelingen van Noordwijk. Waarom heeft u er voor gekozen alleen de VVD actief te laten deelnemen aan deze avond en niet alle raads- en commissieleden uit te nodigen?

7.
De twee wel aanwezige, doch niet officieel uitgenodigde raadsleden kregen van een van uw ambtenaren de instructie zich te gedragen als toehoorder en het verzoek geen vragen te stellen. Waarom heeft u gekozen voor deze aanpak?

8.
Zelfs een toehorende rol voor de raadsleden aan de tafels van de twee brainstormsessies werd uitdrukkelijk door de organisatie van de avond niet gewenst. Terwijl hier juist de voor raadsleden zo interessante economische toekomst discussie tussen ondernemers plaats vond. Waarom heeft u gekozen voor deze aanpak?

9.
Bent u voornemens nog meer economische of toeristische avonden te organiseren, waarbij de aanwezigen zich afvragen waar de interesse vanuit de politiek is? Zo ja, bent u bereid dan niet alleen één politieke partij actief te betrekken, maar alle fracties uit te nodigen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wanneer heeft u een volgende bijeenkomst in het kader van het economisch actieprogramma Noordwijk gepland?

Namens de fractie van PUUR NOORDWIJK

Taetske T.  Visser-Danser
fractievoorzitter


LAAT ONS actueel blijven!