HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
PUUR Transparant: onze partijfinanciering openbaar!19-12-2013
In de ALV van 11 december jl. legde het bestuur van PUUR NOORDWIJK de ledenvergadering het wettelijk verplichte giftenreglement van PUUR NOORDWIJK ter goedkeuring voor. De vergadering ging met het reglement akkoord, inclusief de openbaarmaking van ontvangen giften (ook in natura) die onder de wettelijke drempel van 4.500 euro vallen.

Naar aanleiding hiervan nam de fractie het initiatief tot een motie PUUR TRANSPARANT. In dit voorjaar is de Wet Financiering Politieke Partijen in werking getreden. Hierin worden regels aangegeven waaraan politiek partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad zich moeten houden. Het gaat hier om een verplicht giftenreglement voor giften groter dan 4.500 euro. Nieuw is dat dit nu ook voor giften in natura geldt. Het doel is het vergroten van de transparantie van de financiering van politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Om hiermee de risico’s van particuliere financieringsvormen te reduceren. Of te wel van politiek die zich laat kopen. Hierbij gaat het om risico’s dat omvangrijke bedragen de politiek besluitvorming en de onafhankelijkheid van politieke partijen ter discussie kan komen te staan. Kernboodschap in ons voorstel staat dat deze giften op de gemeentesite centraal worden openbaar gemaakt zodat ze voor iedereen makkelijk traceerbaar zijn.

PUUR NOORDWIJK is een groot voorstander van inzichtelijkheid in haar partij financiering en bood de burgemeester dan ook in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder bestuurlijke aangelegenheden en integriteitsbeleid haar giftenreglement aan. Tevens bood PUUR NOORDWIJK een overzicht met terugwerkende kracht voor 2013 van de ontvangen giften aan.

Het zal een ieder opvallen dat al onze giften vallen onder het drempelbedrag van 4.500 euro. Toch maakt PUUR NOORDWIJK ze openbaar op basis van een gekozen rubricering. Het is daarmee duidelijk dat de bron van onze partijfinanciering de actieve politici zijn. Zij doneren jaarlijks een gift aan de partijkas zodat PUUR NOORDSWIJK onafhankelijke OOG & OOR politiek kan bedrijven voor Noordwijkse ondernemers en inwoners. Bij ons dus geen grote ondernemers die hun belangen via de dorpspolitiek veilig proberen te stellen!

De fractie riep met deze motie de overige partijen op hetzelfde te doen.
Tot onze grote verbazing beriepen de nationale partijen van VVD en CDA zich op hun landelijke verplichting en hadden absoluut geen behoefte om hun lokale giften openbaar te maken. Alles wordt gedekt onder de landelijke paraplu. VVD en CDA willen geen lokale transparantie over de financiering van hun Noordwijkse partijkas en dit ook niet op hun dan wel de gemeente Noordwijk site plaatsen. Ook willen ze de ontvangen giften (inclusief die in natura) die onde de wettelijke drempel vallen niet openbaarmaken. De motie werd evenwel gelukkig aangenomen met de stemmen van de VVD en CDA tegen. We houden de ontwikkeling en opvolging door waarnemend burgemeester Lokker strak in de gaten!

Bijlage:
de motie PUUR Transparant
het giftenregelement en overzicht van ontvangen giften 2013


LAAT ONS actueel blijven!