HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Onbekwaam handelen Noordwijk Zelfstandig leidt tot referendum24-2-2014

Op grond van onterechte vrees voor een fusie tussen Noordwijk en Katwijk heeft Noordwijk Zelfstandig hals over kop een referendum verzoek ingediend. De Noordwijkerhoutse lijsttrekker Van Stijn (eigenaar Timdan commercieel vastgoed ) en Hoogervorst (horeca ondernemer en eigenaar divers commercieel vastgoed), hebben zich niet de tijd gegund om zich te verdiepen in het onderwerp “Samenwerking met Katwijk”. Hiermee hebben zij de Noordwijkers op amateuristische wijze en onjuist geïnformeerd.

Noordwijk Zelfstandig (een afsplitsing van VVD Noordwijk) maakt in een recent persbericht op een huichelachtige wijze PUUR NOORWIJK verdacht van:

1.
Zonder enige onderbouwing te willen samenwerken met Katwijk

2.
Het voorstel tot samenwerking er nog even voor de verkiezingen “door heen te jassen”

3.
Dat samenwerken met Katwijk geen geld oplevert

4. 
Dat Noordwijk in de toekomst overgenomen wordt door Katwijk via een fusie.

Hadden de vastgoed- en horecaondernemers, Van Stijn en Hoogervorst, alvorens als hobbyisten de politiek in te gaan, zich eerst verdiept in wat er in de afgelopen twee en een half jaar in de openbare raadsvergaderingen van de gemeente Noordwijk besproken is dan hadden ze het volgende geweten. 

Sinds de komst van waarnemend burgemeester Lokker (2011) is de Noordwijkse politiek in gesprek met de Teylingen, Hillegom, Lisse en later Noordwijkerhout (Bollen 4) over de bestuurlijke toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Katwijk was daarbij toehoorder, omdat zij niet openstaat voor fusie, dit in tegenstelling tot Teylingen, Hillegom en Lisse. 

De lokale Noordwijkse politiek is hierbij zeer zeker niet over een nacht ijs gegaan. Na het doorlopen van een intensief traject van ruim 2 jaar hebben de gemeenteraden van de Teylingen, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (Bollen 4) in september 2013 besloten met elkaar te gaan samenwerken in
één gemeenschappelijke regeling. In deze regeling gaat de beslissingsbevoegdheid over het lokale beleid en de lokale financiën over van de vier individuele gemeenteraden naar een nieuwe niet rechtstreeks gekozen bestuurslaag,  de Bollenraad.

Naast het opheffen van de lokale autonomie worden de kosten van deze vorm van samenwerken tot op heden geraamd op 1 miljoen euro. Welk bedrag voorlopig door de burgers zal moeten worden opgehoest. Tevens hebben drie gemeenten al aangegeven dat  fusie op termijn tot een gewenste mogelijkheid behoort. 

In Noordwijk hebben het CDA, Lijst Salman, Liberaal Noorwijk/Wat Noordwijk wil en PUUR NOORDWIJK een ander toekomstbeeld voor Noordwijk voor ogen. Zij zien een Noordwijk met een eigen lokaal bestuur dat zelf over de Noordwijkse begroting en beleid gaat. 

Op 30 september jl. hebben zij gezamenlijk een motie ingediend, die met een democratische meerderheid werd aangenomen. Deze motie legt de wens van deze partijen vast om de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de Noordwijkse raad te behouden. En wordt het College juist daarom gevraagd een intensievere samenwerking  met de gelijkgestemde partner Katwijk verder te onderzoeken.  Noordwijk kan immers alle bestuurlijke uitdagingen niet alleen aan. In de motie wordt  het college ook gevraagd om de resultaten van dit onderzoek voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de Noordwijkse raad te presenteren. Juist om er voor te zorgen dat de kiezers van Noordwijk op 19 maart 2014 een weloverwogen politieke keuze kunnen maken.
Een keuze die dus gaat tussen:

1)
het bestuurlijk model van de Bollen4 (met overdracht van beleids- en financiële bevoegdheden, een Bollenraad en fusie van de betrokken gemeenten op termijn)

of

2) 
intensieve samenwerking met de gemeente Katwijk zonder extra bestuurslaag en geen overdracht van bevoegdheden. 

Om de democratische legitimering van die keuze te bevestigen dient de nieuwe gemeenteraad de keuze van Noordwijk voor intensieve samenwerking met Katwijk dan ook te herbevestigen na 19 maart. Dat staat expliciet in het raadsvoorstel waarover het referendumverzoek is ingediend. Er is dus absoluut geen sprake van over het graf heen regeren zoals Noordwijk Zelfstandig stelt.

PUUR NOORDWIJK heeft in de discussie met de Bollengemeenten de afgelopen 2 jaar consequent aangegeven dat fusie geen optie is. Voor ons moet de  gemeentelijke dienstverlening dicht bij de burgers blijven en worden samenwerkingsverbanden alleen aangegaan als alle deelnemende gemeenten  er financieel of kwalitatief op vooruit gaan. Met andere woorden als de samenwerking (financiële, strategische of beleidsmatige) voordelen voor de inwoners van Noordwijk biedt. Dit kan alleen door krachtig samen te werken met de gemeente Katwijk en gezamenlijk met de Bollen 4.

Al jarenlang is de samenwerking met Katwijk op verschillende terreinen bewezen succesvol. Hiermee wordt nu al jaarlijks meer dan 1 miljoen euro bespaard en dit heeft dan ook geleid tot een teruggaaf van belasting van 50 euro per huishouden.

De onderzoeksresultaten tonen daarbij aan dat nog veel meer financiële en kwalitatieve voordelen (o.a. op het gebied van een gedeelde kustagenda en gemeentelijke dienstverlening) behaald gaan worden door de samenwerking tussen Katwijk en Noordwijk verder te verdiepen. Daarbij is een fusie absoluut niet aan de orde.


Populistisch amateuristisch handelen van nieuwkomers in de politiek, die niets vermoedende inwoners angstbeelden over een fusie met Katwijk aanpraten, is schadelijk voor het behoud van de zelfstandigheid van Noordwijk en daarmee de Noordwijkse (financiële- en beleids) onafhankelijkheid.

Constructief handelen in de afgelopen vier jaar van de huidige coalitiepartijen CDA, VVD en PUUR NOORDWIJK heeft de Noordwijkse samenleving veel voordelen opgeleverd. Gezamenlijk zijn prachtige resultaten geboekt waardoor Noordwijk zo’n mooie en financieel gezonde gemeente is met moderne (sport)voorzieningen. Je eerst verdiepen in en dan op basis van feiten meningen ventileren en besturen daar heeft de Noordwijker wat aan!

LAAT ONS actueel blijven!