HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Puur Noordwijk zet in op College met Salman, PvdA/Groenlinks en D6614-4-2014
Vandaag heeft Puur Noordwijk de gemeenteraad nader geïnformeerd over de voortgang van het formatieproces. Dit als vervolg op onze schriftelijk uiteenzetting op 1 april jongstleden en de openbare toelichting zoals deze door ons is gegeven op 3 april in de Nieuwe Raadszaal.

De afgelopen weken heeft Puur Noordwijk als grootste politieke partij het voortouw genomen om een nieuw College te vormen. Aan de hand van een 12-tal programmatische bespreekpunten, een door Puur Noordwijk opgestelde afspiegeling van issues die voor alle partijen relevant zijn (aangevuld met door de partijen zelf aangedragen bespreekpunten), zijn er met alle partijen gesprekken gevoerd. De uitkomst hiervan is dat Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66 
op belangrijke programmatische bespreekpunten een gemeenschappelijke visie hebben en bereid zijn om met elkaar een College te vormen. 

Op korte termijn starten deze vier partijen met de besprekingen om gezamenlijk tot een Coalitieakkoord te komen voor de periode 2014 – 2018. Insteek is een basis te leggen voor een evenwichtig programma waarin alle partijen zich herkennen met als doel een beleid te maken dat zich richt op ALLE inwoners en ALLE ondernemers van Noordwijk. Wat vooral telt is wederzijds vertrouwen, eerlijke politiek en bestuurlijke integriteit. Dat wordt de basis voor een stabiel College voor de komende vier jaar.

Vernieuwend besturen
Bij de samenstelling van het College kiezen de partijen voor een combinatie van bestuurlijke stabiliteit en politieke vernieuwing. Of anders gezegd: Nieuwe Politiek, open transparant en in samenspraak met bewoners, waaronder ondernemers. Vroegtijdig en met inzet van hedendaagse communicatiemiddelen.

Politieke ervaring en programmatische raakvlakken tussen de partijen zijn daarbij van belang. Daarnaast is de verkiezingsuitslag recht aangedaan door twee van de drie winnaars van de verkiezingen – Lijst Salman Noordwijk (+1) en Puur Noordwijk (+1) – en de partijen die stabiel zijn gebleven – PvdA/GroenLinks en D66 (+0) – op te nemen in het nieuw te vormen College.

Ondanks of misschien wel dank zij de (soms te) felle kritische houding van Lijst Salman Noordwijk in het afgelopen jaar hebben wij daar in de gesprekken extra aandacht aan besteed. Daarbij is ons duidelijk geworden dat de drang om open en eerlijke, voor iedereen toetsbare, politiek te bedrijven de grote drijfveer hierachter is geweest. Omdat dit ook bij Puur Noordwijk en de andere beoogde coalitiepartijen een prioriteit betreft, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit een samenbindende factor zal blijken te zijn. Daarmee ontstaat een breed College dat 14 van de 21 raadszetels vertegenwoordigd.

Beëindiging huidige coalitie
Gezien de uitslag was het niet logisch om de huidige coalitie bestaande uit Puur Noordwijk (+1), VVD  (-4) en CDA (-1) voort te zetten. Ondanks de succesvolle periode die de drie partijen de afgelopen 4 jaar met elkaar hebben gemaakt viel het aantal raadszetels van deze coalitie terug van 18 naar 13. Het CDA en de VVD gaven evenwel aan de wens te hebben voor een continuering van deze coalitie, aangevuld met bij voorkeur Lijst Salman. 

Puur Noordwijk heeft daarop tijdens een tweede formatiegesprek aangegeven slechts met één van beide coalitiepartners door te willen gaan gelet op het verlies van beide partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezing. De nieuwe coalitie zou daarmee in de ogen van Puur Noordwijk moeten bestaan uit 2 van de drie partijen uit de huidige coalitie, aangevuld  met partij(en) die hadden gewonnen of stabiel waren gebleven. Dat leek ons een juiste vertaling van de verkiezingsuitslag. 

Aan het CDA werd daarom de vraag voorgelegd of zij een rol voor zichzelf zagen weggelegd op bijvoorbeeld de zorgportefeuille in een coalitie zonder de VVD. Aan de VVD werd overeenkomstig de vraag voorgelegd of zij een rol voor zichzelf zagen weggelegd op bijvoorbeeld de economische portefeuille in een coalitie zonder het CDA. 

Het CDA gaf daarop aan een geen enkele rol voor zichzelf te zien in een College zonder de huidige coalitiepartner VVD. De VVD gaf aan, na langdurige overwegingen, besloten te hebben geen onderdeel te willen uitmaken van een college bestaande uit Puur Noordwijk, Lijst Salman, PvdA/Groenlinks en D66. Dit omdat zij, vanwege de samenstelling daarvan, onvoldoende meent haar partijprogramma te kunnen waarmaken.

Tot slot is de keuze om niet verder te gaan met de nieuwe partij Noordwijk Zelfstandig o.a. ingegeven door het ontbreken van politieke ervaring op bredere beleidsterreinen (zoals de zorg) en haar uitsluiting van Katwijk als strategisch samenwerkingspartner.

Evenwichtig nieuw college
Nog deze week zullen de vier partijen starten met het opstellen van een Coalitieakkoord waarmee zij met elkaar de komende vier jaar Noordwijk zullen gaan besturen. Naar verwachting zal medio mei het nieuwe College geïnstalleerd worden.

Een College dat zal gaan bestaan uit vijf wethouders: twee van Puur Noordwijk en één van Lijst Salman Noordwijk, PvdA/Groenlinks en D66. De vier partijen streven ernaar de salariskosten zo dicht mogelijk bij die van het huidige College te houden (4.0 FTE). De vijf wethouders zullen dus geen volledig salaris genieten.

De keuze voor 5 wethouders is daarbij o.a. een rechtstreekse consequentie van de verkiezingsuitslag van 19 maart jongstleden waar ten opzichte van Puur Noordwijk (acht zetels) vijf kleinere partijen met respectievelijk drie zetels (het CDA en Lijst Salman) twee zetels (de VVD, PvdA/Groenlinks en Noordwijk Zelfstandig) en een zetel (D66) ontstonden. Alle partijen hebben tijdens het formatieproces daarop aangegeven een College enkel ‘volledig’ te willen steunen indien ze vertegenwoordigd worden met een wethouder. 

Het realiseren van een stabiele brede coalitie vraagt derhalve om meerdere partijen en daarmee wethouders. Ook maakten vrijwel alle politieke partijen duidelijk tijdens de formatiebesprekingen dat 5 wethouders bovendien voor een beter evenwicht in het College tussen de 2 wethouders van Puur Noordwijk en die van de andere partijen zou zorgen. Mede gelet op het verschil in raadszetels zou anders bij vier wethouders een tweetal van Puur Noordwijk als te dominant voor de andere partijen worden ervaren.

LAAT ONS actueel blijven!