HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Vragen over disco's/grand cafe's op het strand, oneerlijk voor Grent28-11-2014
Noordwijk, 28 november 2014
 
Schriftelijke vragen ex art 46 RvO –  feest- en disco activiteiten bij de strandpaviljoens
 
Geacht college,
 
PUUR NOORDWIJK constateert dat een aantal jaar-rond strandpaviljoens in de avonden steeds vaker in een complete discotheek worden omgebouwd. Een trend die al gaande was, maar door nieuwe initiatieven lijken jaar-rond strandpaviljoens definitief een nieuwe ‘disco/grand café’ locatie te worden. Zo nodigt bijvoorbeeld Alexander Beach Club via bekende landelijke websites als partyflock.nl  (en http://www.robuitleiden.nl/event/alexander-beat-club-dj-erick-e/) ‘stappers’ uit om, na het betalen van een entreeprijs, hun zaterdagavond in de Alexander ‘Beat’ Club door te brengen. Een besloten feest,  waar de voetjes van de vloer mogen.  De invitatie vermeldt dat top DJ Eric E aanwezig is om de party extra glans te geven. De Alexander ‘Beat’ Club zal bovendien wekelijks op zaterdagavond terugkeren. Vermelde sluitingstijden op de diverse websites verschillen van 01.00 uur tot zelfs 04.00 uur. 

Er is daarmee op zaterdagavond dus geen sprake meer van een jaar-rond strandpaviljoen dat voor iedereen toegankelijk is (zoals dit wel volgens een van de criteria rondom de jaar-rond strandpaviljoens is vastgesteld door de gemeenteraad) maar van een besloten disco/grand café op het strand. 

PUUR NOORDWIJK is overigens absoluut niet vies van een feestje en waardeert creatief ondernemerschap. Wel zijn wij in de veronderstelling dat disco’s en grand cafés alleen structureel op de Grent in Noordwijk zijn toegestaan. Niet voor niets heeft de Gemeente Noordwijk jarenlang veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd om ‘de zogenaamde natte horeca’ op de Grent te concentreren. Daarbij wordt ook nog eens heel veel geld uitgegeven aan camerasystemen, susploegen en politie ter plaatse. Dit alles om de publieke en individuele veiligheid van het uitgaanspubliek te kunnen garanderen. Wij dachten dat alleen voor de Grent een specifieke aanduiding in het bestemmingsplan is opgenomen waarmee genoemde exploitatie als disco/grand café mogelijk is. Deze disco’s/grand cafés vallen ook nog onder een verzwaard vergunningsregime vanuit de gemeente, mede met het oog op het weren van minderjarigen en het voorkomen van alcohol/drugs problematieken. De Bibob-wet biedt daarbij ook voor de burgemeester een krachtig (bij)sturingsinstrument. 


Het vergunnen van disco’s en grand cafés ligt ook maatschappelijk gevoelig.

Recentelijk bleek dit ook  nog bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor de Grent waar onder andere het Palace Hotel en de heer Balk senior gebruik maakte van hun recht om bezwaar te maken bij de Raad van State tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Het geschil draait om de vraag of de gemeentelijke vertaling van de bestemming van het voormalige grand café Blush (inmiddels failliet) in de bestemming ‘grand cafe’ rechtmatig is. Bezwaarmakers zijn immers van mening dat een minder verstrekkende horecabestemming van toepassing zou moeten zijn. 


 
PUUR NOORDWIJK wil gelet op bovenstaande ontwikkelingen daarom graag de mening van het college vernemen over de recente ontwikkelingen op het strand. Zeker aangezien er beleidsmatig volgens ons is afgesproken dat een strandpaviljoen maximaal zes keer per jaar ontheffing mag aanvragen om voor een evenement de sluitingstijd van 00.00 uur tot 01.00 uur te verdagen. Dit is ooit afgesproken om te voorkomen dat er teveel oneerlijke concurrentie richting de ‘natte horeca’ op de Grent  ontstaat. De transformatie van strandpaviljoens tot besloten disco’s/grand cafés werd daarbij overigens naar onze overtuiging niet voorzien aangezien daarvoor jaarlijks expliciet alleen via een tweetal Horecava evenementen ruimte voor werd geboden (de zogenaamde Noordwijkse Beach festivals).

De fractie van PUUR Noordwijk heeft daarom naar aanleiding van de recente strandontwikkelingen de volgende vragen aan u: 

A.
 1. Hoeveel ontheffingen zijn er bij u in het jaar 2014 in totaal aangevraagd (inclusief de maand december)?
 2. Hoeveel ontheffingsverzoeken zijn er verleend?
 3. Aan welke strandpaviljoens zijn deze verleend (uitgesplitst in jaar rond- en seizoens strandpaviljoens)?
 4. Voor welke type evenement waren de ontheffingsverzoeken (huwelijk, congresevenement, feest)? Uitgesplitst in jaar rond en seizoens paviljoens.
 5. Indien er aan strandpaviljoens meer dan 6 ontheffingen zijn verleend vernemen wij graag voor welke evenementen en waarom is afgeweken van de het bestaande beleid.
B.
 1. Is het college van mening dat onder de ontheffingsmogelijkheden het is toegestaan voor de (jaar rond) strandpaviljoens om deze als discotheek te (laten) exploiteren?
 2. Zo nee, waarom zijn hier dan toch in het verleden vergunningen voor verleend (naar wij aannemen ook voor de Alexander ‘Beat’ Club avond)?
 3. Zo ja, hoe verhoudt zich dit dan met het beleid dat de gemeente voert om disco’s en grand cafés te concentreren op de Grent?
 4. Zo ja, hoe verhoudt zich dit dan tot het bestemmingsplan en de Bibob-wet?
 5. Zo ja, hoe denkt het college dan de veiligheid van publiek en individuele stapper bij dergelijke evenementen te garanderen, aangezien camera- en actief politie toezicht zoals op de Grent ontbreekt
 C.
 1. Kan het college in zijn algemeenheid aangeven hoe handhaving plaatsvindt van de jaar rond- en seizoen strandpaviljoens op
 2. de sluitingstijden;
 3. alcohol en drugsgebruik (voor wat betreft de eerste categorie ook de controle op de minimumleeftijd).
 D.
 1. Kan het college uitleggen hoe er bij verleende ontheffingen wordt gecontroleerd of het gebruik van het strandpaviljoen in lijn is met de verleende ontheffing en of tevens de sluitingstijden worden nageleefd (c.q. hoe vindt handhaving plaats)? 


 E.
 1. Vind daarnaast ook structurele controle plaats op de reguliere sluitingstijden van strandpaviljoens zoals dat ook bij de ‘natte horeca’ op de Grent plaatsvindt?


 2. Welke maatregelen neemt het college indien strandpaviljoens de sluitingstijden overtreden. Dit mede met het oog op het keiharde lik op stuk beleid dat richting de ondernemers op de Grent al jarenlang wordt gevoerd indien een overtreding van de sluitingstijden wordt geconstateerd (inclusief het tijdelijk intrekken van ontheffingsvergunningen van hun sluitingstijden)?
 3. Hoe verhoudt zich in een schaal van 1 op 10 de inzet van handhaving bij de (jaar rond) strandpaviljoens (van onder andere de sluitingstijden) in relatie tot De Grent? 

De ODWH controleert namens de gemeente of ondernemers zich houden aan de Drank- en Horecawet. Met andere woorden zij kijken of er o.a. geen alcohol geschonken wordt aan jeugdigen onder de 18 jaar
F.
 1. Hoe verhoudt zich in een schaal van 1 op 10 de frequentie van controle door de ODWH bij de (jaar rond) strandpaviljoens zich tot deze bij de Grent?

 2. Wordt de ODWH geïnformeerd over de verleende ontheffingen (en het beoogd gebruik)? 

 3. Is de ODWH door het college in het verleden verzocht (jaar rond) strandpaviljoens op gelijke wijze te controleren als de disco’s/grand cafés op de Grent gelet op het veranderend strandgebruik? 

 4. Zo ja dan ontvangen wij graag een afschrift van een dergelijk verzoek. 

 5. Zo nee, waarom niet?

 6. Zo nee, is het college dat alsnog bereidt te doen en de gemeenteraad een afschrift van het verzoek daartoe toe te sturen?


Tot slot, de Noordwijkse susploegen worden gefinancierd door de horeca ondernemers op de Grent. Het lijkt ons evident dat uitgaanspubliek op het strand een soortgelijke overlast kan veroorzaken als de stappers op de Grent.

G.
 1. Is het college bereid tot nieuwe voorstellen te komen om tot een evenwichtigere verdeling van de kosten van de susploegen te komen?
 2. PUUR NOORDWIJK denkt daarbij minimaal aan een verplichte bijdrage van de deelnemende strandpaviljoens aan de susploegen tijdens de jaarlijkse Horecava Beach festivals.  Indien volgens uw college ook het organiseren van evenementen in de sfeer van (besloten) disco’s/grand cafés op het strand zijn toegestaan lijkt ons een afdracht pro rata (naar het aantal georganiseerde evenementen) redelijk

 3. Is het college bereidt op de twee Horecava dagen (ontheffing tot 01.00 uur voor de strandpaviljoens) de ondernemers op de Grent een tijdelijke ontheffing te verlenen zodat deze tot 02.00 uur de kans hebben hun publiek welkom te heten. Immers volgens het reguliere sluitingsregime mogen ondernemers op de Grent geen strandpubliek meer toelaten waardoor ze op deze twee avonden veel publiek teleur moeten stellen.


Hoogachtend, namens de fractie PUUR NOORDWIJK
 
Danielle Brink
Raadslid
LAAT ONS actueel blijven!