HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
NieuwsPUUR NieuwsbrievenNieuwsbrief inschrijven
Onze inbreng tijdens de begrotingsraad van 2 november5-11-2016
Op woensdag 2 november jl. heeft de gemeenteraad van Noordwijk de begroting 2016 behandeld. Voor de derde keer op rij heeft het college waar PUUR, met de wethouders Gerben van Duin (financiën) en Hans Bakker (ruimtelijke ontwikkeling) onderdeel van uitmaakt, een meerjarenbegroting met een positief resultaat en meerjarig sluitend gepresenteerd. De begroting werd door de raad unaniem aangenomen.
 
Een onderdeel van deze raadsvergadering zijn de algemene beschouwingen. De verschillende fracties geven hun visie op het door het college gevoerde beleid. De PUUR inbreng, zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter Taetske Visser-Danser, treft u onderaan deze nieuwsbrief aan.
 
PUUR Noordwijk diende daarnaast vier moties in:
 1. “Informatievoorziening vraagt om maatwerk”. De fractie heeft geconstateerd dat de ene Noordwijker tevreden is met het digitaal ontvangen van informatie terwijl de andere graag via papier geïnformeerd wordt. Informatie voorziening vraagt om maatwerk. PUUR  heeft het college opgeroepen om  in gezamenlijkheid met de nieuw op te richten Welzijnsorganisatie te komen met creatief maatwerk rond de (sociale) informatie voorziening aan alle Noordwijkers.
 2. PUUR Noordwijk waardeert het vrijwilligers werk zeer. Vandaar dat zij een motie “Mogelijk financiële steun voor Noordwijkse vrijwilligers bij kosten Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)” indiende. In deze motie wordt het college oproepen om te inventariseren wat de financiële consequenties zijn van het gratis afgeven of tegen een gereduceerd tarief van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor vrijwilligers die zijn aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie, waarbij voor de uitvoering van het vrijwilligerswerk een VOG vereist of wenselijk is.
 3. Het Jeroensplein met de hobbelige bestrating met keien en de kolossale betonnen palen is de fractie al jaren een door in het oog.. Dit was de reden om de motie  “Levendig Jeroensplein en omgeving” in te dienen. Nu architecten aanspraak kunnen maken op persoonlijkheidsrechten lijkt het ons goed dat alvorens over te gaan tot herinrichting er een gesprek met de architect van destijds plaatsvindt. Vandaar dat wij het college oproepen: 
 • Om voor het einde van dit jaar contact  op te nemen met de architect/ontwerper van het Jeroensplein
 • Bespreek met hem de geconstateerde nadelen/onvolmaaktheden
 • Kom gezamenlijk tot een oplossing
 • Denk hierbij aan de verbinding met het Kerkstraat Centrum
 • Wees tevens niet bang om buiten de bestaande denk kaders te treden
 • Ga met mogelijke verkeers technische aanpassingen vindingrijk en soepel om
 • Maak de locatie tot een aantrekkelijk plein waar jong en oud veilig en comfortabel gebruik van kunnen maken.
 • Informeer de raad over de gemaakte afspraak en de uitkomsten van het gesprek

  Elk jaar een thema jaar”. “Noordwijk 150 jaar badplaats” is een fantastisch thema geweest voor 2016. Het was het onderwerp van succesvolle evenementen verspreid over het gehele jaar. Het heeft veel enthousiaste Noordwijkers op de been gebracht en toeristen naar ons dorp getrokken. Evenementen zijn goed voor de Noordwijkse samenhorigheid en de economie. Wij hebben het college dan ook opgedragen om het jaar 2017 te bestempelen als “Noordwijk Europese Sportstad 2017”. En voor beeldbepalende evenementen in het jaar 2017 een bedrag beschikbaar te stellen van 150.000 euro en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. Tevens te kijken naar mogelijkheden om in de begroting van 2018 een structureel bedrag van 150.000 euro voor evenementen op te nemen om zo met thema jaren aan de slag te kunnen gaan. Het volledig besteden van dit bedrag natuurlijk geen doel op zich mag zijn.

Alle vier de moties werden met een meerderheid van stemmen aangenomen. De volledige teksten treft u aan in onze nieuwsbrief: 
http://www.puurnoordwijk.nl/nieuwsbrief.asp?pageaction=preview&ID=130&pagedeeplink=J

Mocht u naar aanleiding van door ons ingenomen standpunten of door ons gedane uitspraken, vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan horen wij die erg graag. U kunt ons bereiken via voornaamfractielid@puurnoordwijk.nl of info@puurnoordwijk.nl.
 
Onze eerstvolgende Oog & Oor Ochtend is op vrijdag 2 december a.s. van 10.30 uur – 12.00 uur in ’t Trefpunt. U bent daar van harte welkom.
 
Met PUUR vriendelijke groet,
 
Taetske Visser-Danser, Carla Versteege, Cock Jue, Arjan van den Akker, Danielle Brink, Dirk Klinkenberg, Joke van der Zanden, Jacques Elvader, Bene Timmer, Gerben van Duin en Hans Bakker
 
LAAT ONS actueel blijven!