HOMEPARTIJTEAMSTANDPUNTENCONTACTNIEUWS  
Nieuw?BestuurANBIVerkiezingsprogramma

ANBI

Onderstaande informatie zijn wij wettelijke verplichting op onze website te vermelden ten einde als Algemeen Nut Beogende Instelling (hierna “ANBI”) geregistreerd te kunnen zijn.
De politieke partij Puur Noordwijk is een als ANBI geregistreerde kiesvereniging.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 27360864. Ons RSIN nummer is: 821522838. Correspondentieadres: Parallel Boulevard 310, 2202 HV, Noordwijk Zh (info@puurnoordwijk.nl). De doelstelling van Puur Noordwijk is conform artikel 2 van onze statuten als volgt

a.
het behartigen en bevorderen van de belangen van de burgers van de gemeente Noordwijk in het algemeen in de ruimste zin van het woord;

b.
het bevorderen van een actief, open, vooruitstrevend en deskundig beleid met betrekking tot gemeentelijke en daarmee samenhangende regionale vraagstukken; en

c.
het activeren van samenspraak met Noordwijkse ingezeten en hen zo nauw mogelijk betrekken bij actuele politieke zaken van de gemeente Noordwijk en de regio;

Puur Noordwijjk zet zich via deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in om haar statutaire doelstelling zoveel mogelijk te realiseren. Dat vertaald zich elke vier jaar in een nieuw verkiezingsprogramma als beleidsplan. Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 treft u hier aan. Daarnaast probeert Puur Noordwijk bij collegedeelname haar doelstelling te vertalen in een coalitieakkoord. U treft hier het coalitieakkoord voor de periode 2014-2018 hier aan. 

De bestuursfuncties zijn onbezolderd. Er is dus geen beloningsbeleid van toepassing.

Conform de richtlijnen voor ANBI geregistreerde instellingen en de wettelijke afspraken voor wat betreft partijfinanciering publiceert PUUR Noordwijk de herkomst van haar vermogen. Zoals u van ons mag verwachten (van en voor Noordwijkers) worden onze inkomsten vooral bijeengebracht door dotaties van onze actieve politici (commissieleden, raadsleden en wethouders):

2012
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten aan voor het jaar 2012.
2013
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten voor het jaar 2013.
2014
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten voor het jaar 2014. 
2015
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten voor het jaar 2015.
2016
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten voor het jaar 2016.
2017
U treft hier de balans en de staat van baten en lasten voor het jaar 2017.


De financiële verantwoording van inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks via de algemene ledenvergadering vastgesteld en jaarlijks binnen zes maanden na het boekjaar.
ANBI